RIME LITE Strip.box 30x90cm (سافت باکس عرض کم)

RIME LITE Strip.box 30x180cm (سافت باکس عرض کم)

استریپ باکس از زیرمجموعه سافت باکس ها است و ارتفاع زیادی دارد و مستطیل شکل است. استریپ باکس ها سایه های بسیار نرمی روی سوژه ایجاد می کند و به دلیل بزرگی و ارتفاع زیاد کل قسمت صورت پرتره را می پوشاند. استریپ باکس ها سایه های بیشتری نسبت به سافت باکس های مربعی ایجاد می کنند. این نوع سافت باکس می‌توانند برای عکس‌های قدی به صورت عمودی و برای عکس‌های دسته‌جمعی به صورت افقی قرار بگیرند.