Barn Door(شیدر)

نور منبع فلاش توسط سایبان هایی به سمت سوژه هدایت می شوند تا از پراکندگی آن جلوگیری شود. این شکل دهنده و جهت دهنده نور دارای چهار درب است که به نور جهت می دهد.