لنزهای آکروماتیک Apochromatic Lenses

Achromatic Lenses  and   Apochromatic Lenses 

 

 

لنزهای  آکروماتیک

و نیز لنزهای آپوکروماتیک

 

An achromatic lens is a lens that is designed to limit the effects of chromatic and spherical aberration. Achromatic lenses are corrected to bring two wavelengths into focus on the same plane.

 

 

لنز آکروماتیک اساسا لنزی است که جهت محدودسازی تاثیراعوجاج ها وانحرافات کروماتیک و کروی طراحی شده است.

لنزهای آکروماتیک اینگونه اصلاح شده اند که بتوانند دو طول موج را در یک صفحه یکسان به فوکوس رسانند.

 

 

Chromatic aberration انحراف کروماتیک  اعوجاج و

Longitudinal Chromatic Aberration اعوجاج و انحراف کروماتیک طولی

Parallel Light Rays اشعه های نوری موازی

Blue Focal Plane صفحه کانونی آبی

Green Focal Plane صفحه کانونی سبز

Red Focal Plane صفحه کانونی سبز

Optical Axes محورهای اپتیک

Focal Plane صفحه کانونی

یک لنز آپوکروماتیک لنزی است که تصحیح اعوجاج کروماتیک و کروی بهتری در قیاس با لنزهای آکرومات متداول دارد.

 

Chromatic aberrationانحراف کروماتیک

لنزهای آپوکروماتیک 3 طول موج را به یک صفحه کانونی مشترک می رسانند. مد نظر داشته باشید که این لنز برای نجوم طراحی شده است و بنابراین

یکی از 3 طول موج خارج از طیف مرئی است.

لنز آپوکروماتیک معمولا از 3 المان تشکیل یافته است که نور 3 فرکانس مختلف را به یک فوکوس مشترک می رسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *