شیفت – تیلت و سوئینگ در دوربین های فانوسی

Shift , Tilt , and Swing in View Cameras
شیفت – تیلت و سوئینگ در دوربین های فانوسی
Shift
Front standard shift
Moving the front standard left or right from its normal position is called lens shift, or simply shift.

This movement is similar to rise and fall, but moves the image horizontally rather than vertically

 

Top View دید از بالا

 

شیفت
حرکت دادن استاندارد جلویی به چپ یا راست:
شیفت لنز ) یا کلا اصطلاح شیفت ( یعنی حرکت دادن استاندارد جلویی به چپ یا راست
نسبت به موقعیت نرمال و متعارف خود . این حرکت تقریبا شبیه به
بالا و پایین رفتن است فقط آنکه تصویر را در راستای افقی جا به جا می نماید و نه در
جهت قائم.

 

Tilt
Front standard tilt
Changing the angle between axis and film by tilting the lens standard backwards or forwards is called lens tilt, or just tilt.
The axis of the lens is normally perpendicular to the film (or sensor).

 

تیلت
تغییر دادن زاویه بین محور و فیلم با چرخاندن و خم نمودن استاندارد لنز به سمت عقب و
یا جلو اصطلاحا تیلت لنز ) و یا کلا اصطلاح تیلت ( نام دارد.
نکته آنکه محور لنز معمولا نسبت به فیلم ) و یا سنسور ( حالت قائم و عمودی دارد.

Swing
Front standard swing
Altering the angle of the lens standard in relation to the film plane by swiveling it from side to side is called swing.

Swing is like tilt, but it changes the angle of the focal plane in the horizontal axis instead of the vertical axis.

سوئینگ :
تغییر دادن زاویه استاندارد لنز نسبت به صفحه فیلم با چرخاندن آن از کنجی به کنج دیگر
سوئینگ نامیده می شود. سوئینگ شبیه به تیلت می باشد فقط آنکه زاویه صفحه کانونی را
در راستای محور افقی تغییر خواهد داد و نه در راستای عمودی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *